شبکه های اجتماعی ←
به ما بپیوندید

آیا تمایل به همکاری در یک محیط دوستانه و آغاز رقابتی سالم برای موفقیت بیشتر را دارید؟

آیا دوست دارید عضوی از مجموعه ای با چشم اندازی رفیع در صنعت بهداشت و سلامت باشید؟

"مهر گستر تامین دارو" دست جوانان مستعد، بلندپرواز و متخصصی چون شما را برای همکاری به گرمی میفشارد. اگر تمایل به همکاری در مجموعه ما را دارید، رزومه خود را به آدرس careers@mgtd.co ایمیل کنید.